X
تبلیغات
زولا

معنای عشق

the meaning of love

دنیای رنگ

آقای یوهانس ایتن در کتاب هنر رنگ نظریه قابل توجهی در زمینه رنگ دارد،او می گوید رنگ زندگی است ،زیرا دنیای بدون رنگ به نظر ما همچون مرده است.رنگ ها مثل های ازلی اند، فرزندان نور اصلی بدون رنگ و همتای آن یعنی تاریکی بدون رنگند.همانطور که شعله نور را ایجاد میکند ،نور رنگ را بوجود می آورد.رنگ ها بچه های نوراند و نور مادر آنهاست.نور ،این پدیده اولیه جهان،روح و جان دنیا را از طریق رنگ ها بر ما آشکار می سازد. هیچ چیز بیشتر از منظره هاله رنگین خورشید در آسمان بر روح انسان اثر نمی گذارد . رعد و برق ما را به وحشت می اندازد اما رنگین کمان و نور سپیده دم اول روح ما را تعالی می بخشند و تسکین می دهند.رنگین کمان نشانی از صلح تلقی می شود.می توان نتیجه گرفت رنگ و دنیای آن بسیار موثر در جهان هستی می باشد.اگر بگوییم رنگ ها ، نیروها و انرژی های زیادی دارند که بصورت منفی یا مثبت بر ما اثر می گذارند به بیراهه نرفتیم برای مثال اگر بخواهیم فضای کارشده را بسوی معنویت سوق دهیم رنگ ها بهترین وسیله برای این کار هستند باید این نکته را در نظر داشته باشیم که رنگ ها از نظر روانشناسی نیز قابل درک هستند.

رنگ های اصلی ،رنگ هایی هستند که در طبیعت از ترکیب هیچ رنگ دیگری بدست نمی آیند بلکه سایر رنگ ها از ترکیب رنگ های اصلی ایجاد می شوند.

رنگ های اصلی شامل : زرد - قرمز- آبی این رنگ ها را در مثلثی طوری قرار می دهیم که زرد در گوشه بالا ،قرمز در گوشه پایین سمت راست و آبی در گوشه پایین سمت چپ قرار می گیرند.این مثلث را در داخل دایره ای قرار می دهیم که ایجاد یک شش ضلعی منتظم در داخل دایره می شود . با انجام این کار در دو ضلع مجاور شش ضلعی مثلث متساوی الساقین بوجود می آید . رنگی که از مخلوط کردن دو رنگ اصلی بوجود می آید در آن مثلث جای می گیرد.این رنگ ها رنگ های ثانویه نامیده می شوند. با زبان ساده تر باید گفت رنگ های ثانویه از ترکیب دو به دوی رنگ های اصلی بدست می آیند.
زرد + قرمز = نارنجی
زرد + آبی = سبز
قرمز
+ آبی = بنفش

ساختن رنگ های ثانویه دقت زیادی می خواهد زیرا این رنگ ها نباید به هیچ یک از رنگ های تشکیل دهنده خود تمایل داشته باشند.این مجموعه را در داخل دایره دیگری قرار می دهیم .با انجام این کار رنگ های ثالثه را ایجاد می کنیم .این رنگ ها ازمخلوط کردن یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه بدست می آیند.

زرد + نارنجی = زرد – نارنجی

قرمز + نارنجی = قرمز – نارنجی

قرمز + بنفش = قرمز – بنفش

آبی + بنفش = آب – بنفش

زرد + سبز = زرد – سبز

آبی + سبز = آبی – سبز

با انجام این کار می توان گفت در چرخه رنگ 12 رنگ وجود دارد . این چرخه اینقدر منظم است که هر یک از رنگ ها فضای مساوی دارند و رنگ های مکمل در مقابل هم و برروی قطر دایره قرار می گیرند.