X
تبلیغات
زولا

معنای عشق

the meaning of love

چکیده

چکیده:
 عشق از جمله مضـامین مهـم و قابـل اعتنایـی است که از روزگـاران قدیم تا به حال درباره ی آن تحقیقات متنوع و گسترده ای انجام پذیرفته است و لـذا بسته به اهمیـت این موضـوع و اهـدافی که از تحقیق و پژوهش درباره ی این مضمـون داشته ایم و نیز از آن جا که کمتـر اثـری , مسالـه ی عشق در آثـار سعـدی را مورد توجه قرار داده است , اهمیت بحث و تحقیق درباره ی این عاطفه ی شدید روحانی بیش از پیش آشکار و هویـداست . برای دست یافتن به اهداف مورد نظر _ که همانا آشنایی عمیق و همه جانبه با مساله ی عشق و صـور گـوناگون آن است _ پایان نامه به 5 فصل متنوع , تقسیم و در هر فصل با تـوجه به اهمیت بحث های مطـرح شده , بنیادی ترین مسایل درباره ی این مضمون شرح شده است .ابتدا بررسـی ماهیت عشق و منـع و جـواز و گستره ی آن , از دیـد متقدمان قبل از روزگار شیخ اجل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سپس درآثار سعدی , این پدیده و مضمون شگـرف و نو , بسته به اهمیت فوق العاده ی آن در کلیات او و نیز د رخور حـوصله ی این پایان نامه , به دقت شرح و تفسیر گردیده است . در فصل های دیگر , ابتدا به نظریات این شاعر و نویسنده ی بزرگ درباره ی عشق , عاشق , معشوق و نیز صفات هر کدام از آنان در غزلیات اشاره شده است و سپس برای هر کدام از حالات مربوط به آن ها , به ذکر شواهدی از کلیات شیخ اجل اکتفا نموده , در بسیاری مـوارد برای ارایه ی شـواهد بیشتر , تنها به ذکر نشانی ابیات و نمونه های مشابه بسنده کرده است .سپس به صور گـوناگـون عشق ( حقیقی و مجازی ) اشـاره گردیده , و در عین این که سعی شده است , انسجام مطالب و مباحث در همه ی فصـول پایان نامه به خوبـی رعـایت گردد , نتایج تحقیقات در طی هشت نمودار نشان داده شده است و نهایت این که بر اسـاس بـرداشت های نـویسنده از کلیات شیخ سعدی , قدرت عشق حقیقی در مقایسه با نوع مجازی آن , بسیار چشم گیر تر است .